privacy

/
privacy

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vind je onze gegevens , lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder
verwerking van je persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je
persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je
persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze
privacyverklaring is van toepassing als je onze website (www.sagdesign.nl) bezoekt, een formulier
invult, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens:
SAG Design
Spreeuwenstraat 26
7605 XZ Almelo – Nederland
Telefoonnummer: +31 (0) 642 97 81 72
E-mailadres: info@sagdesign.nl
Website: www.sagdesign.nl

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of
indirect identificeerbaar bent.
Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen,
bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met
elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je
persoonsgegevens.

Doeleinden
Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: voor de sollicitatieprocedure en
offerte aanvragen, zodat wij contact met je kunnen opnemen, zodat wij je op de hoogte kunnen
stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, zodat wij onze producten of diensten bij je af
kunnen leveren, om nieuwsbrieven te versturen als je daar toestemming voor gegeven hebt, voor
algemene of gerichte aanbiedingen en voor je account op onze website. Wij verwerken alleen
persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. Je persoonsgegevens verwerken we
daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in
behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan
derden. Wij stellen geen profielen van je op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die
aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluiten
wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in onze
opdracht.

Persoonsgegeven die wij verwerken:
Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Website
– E-mailadres  

Je hebt ook rechten

Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar
info@sagdesign.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een
reactie op het verzoek.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze
zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in
verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het
recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder
gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het
recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar info@sagdesign.nl. Uiterlijk binnen vier weken krijg je
een reactie op het verzoek. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als
jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom
passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens
veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals
een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde
internetverbinding, back-ups en encryptie.

Bewaring persoonsgegevens
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de
doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de
persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.